/

Back to home page

Privacy

Biometriskt pass

   Thu 15/11/2001

Nederländerna har nyligen infört ett nytt pass. Med detta kommer det att inom två eller tre år bli möjligt att fastställa biometriska data, till exempel fingeravtryck eller en bild av regnbågshinnan. På detta sätt skapas ett identitetsbevis som är betydligt säkrare än de nuvarande. Den ansvarige ministern, Van Boxter, har låtit meddela att han gärna skulle dela denna avancerade nederländska teknik med övriga medlemsstater.

1. Anser rådet att en standardisering eller harmonisering till högsta nivå av identitetsbevisen Europa kan bidra till att öka säkerheten, utan att detta för den skull inkräktar på medborgerliga rättigheter?

 

2. Är rådet berett att ta upp denna fråga på dagordningen för endera RIF-rådet (rättsliga och inrikes frågor) eller nästa europeiska toppmöte?

 

3. Är rådet, mot bakgrund av den senaste tidens jakt efter nya åtgärder för att minska terrorhotet mot Europa, berett att prioritera diskussionen om denna fråga?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-3152+0+DOC+XML+V0//SV