/

Back to home page

Europe VVD D66 European Parliament Economy

BolkesteinsĀ“ internetbelasting schaadt e-commerce

   Mon 11/12/2000

Begin deze maand ging het EP in beginsel akkoord met de voorstellen van Commissaris Bolkestein om BTW te heffen op producten die van internet worden gedownload. Volgens D66-europarlementariƫr Lousewies van der Laan schaadt het voorstel de ontwikkeling van de nieuwe economische bedrijvigheid, terwijl Europa hier juist een inhaalslag zou moeten maken.

“Europeans tax everything, and they’re good at it”, aldus Jim Gilmore, Amerikaanse gouverneur en voorzitter van een commissie die het Amerikaanse parlement adviseert over belastingen op internet. Gilmore doelt op het voorstel BTW te heffen op diensten die rechtstreeks op internet worden afgenomen. Dit kan gaan om muziek, nieuws of software die wordt gedownload en waarvoor wordt betaald. Wie goederen op internet bestelt die per post worden thuisbezorgd, moet nu al BTW betalen. Hier heeft de douane de mogelijkheid de heffing op te leggen. Dat wordt lastiger wanneer de bestelde goederen direct via kabel of telefoonlijn worden afgeleverd.

Europa kampt met een forse achterstand als het gaat om e-commerce en internetgebruik, met name ten opzichte van de VS. Dat de eerste bijdrage van de Europese Commissie aan de strijd om deze achterstand in te lopen de invoering van een nieuwe belasting is, verbaast dan ook vriend en vijand. De nieuwe economie vormt een uitdaging voor traditionele concepten op allerlei beleidsterreinen. Belastingheffing vormt daar zeker geen uitzondering op. De Europese Commissie onderschat de complexiteit van de kwestie schromelijk en het Parlement heeft vooralsnog nagelaten haar te corrigeren.

De Commissie zegt een gelijk speelveld te willen creëren door niet EU-bedrijven BTW te laten heffen over hun “virtuele verkopen” aan EU-burgers. Europese bedrijven doen dat nu al. Niet EU-bedrijven moeten zich in één EU-land registreren om daar BTW te betalen. Omdat de BTW-regimes in Europa sterk verschillen, betekent dit dat alle dotcoms zich in de lidstaat met het laagste BTW-tarief vestigen: Luxemburg. Het Parlement wil de BTW-opbrengst verdelen over alle lidstaten, een aanmerkelijke verbetering van het plan van Bolkestein. Niet-Europese bedrijven mogen echter nog steeds kiezen welk BTW-tarief ze willen betalen, EU-bedrijven niet.

Hoewel het voorstel in theorie één ongelijkheid verkleint, komen daar weer andere voor terug. Het valt te verwachten, dat met het leeuwendeel van de virtuele goederen kleine bedragen zijn gemoeid. Je koopt bijvoorbeeld een hitsong online of bekijkt een pay-per-view uitzending voor hooguit enkele dollars. Voor goederen die per post worden geïmporteerd bestaat echter overal in de EU een BTW-vrijstelling tot zo’n 50 gulden. Wie tegen betaling The Economist leest op internet betaalt het hoge belastingtarief, terwijl dit tijdschrift in de kiosk - afhankelijk van de lidstaat - BTW is vrijgesteld of laag is belast.

Ernstiger is dat de EU blind lijkt voor haar eigen beperkingen. Zij wil bedrijven over de hele wereld verplichten zich hier te registreren, alleen om extra belasting te betalen. E-commercebedrijven weten vaak überhaupt niet waar hun klant zich bevindt. Als de Europese Commissie hiervoor controlemechanismen wil verplichten, zou dit het kopen van virtuele goederen ingewikkelder maken, een ernstige rem op de ontwikkeling van e-commerce. Dat bedrijven met een kleine Europese omzet vrijgesteld zijn van deze verplichting doet hier niets aan af – ook deze vrijstelling valt of staat met het achterhalen van het deel van de omzet dat uit de EU afkomstig is. Hoe de Commissie bovendien gaat controleren of bedrijven in Seattle of pakweg Tokio aan de vérgaande verplichtingen voldoen blijft volstrekt onduidelijk. Wanneer landen als Japan, Zwitserland of Rusland vergelijkbare eisen zouden stellen wordt e-commerce onmogelijk voor bedrijven die er geen uitgebreide juridische dienst op nahouden. Iemand met een goedlopende website in Idaho weet net zo weinig van het Europese belastingregime als een kleine Nederlandse dotcom weet van de privacywetgeving in Uruguay. Als andere landen het EU-voorbeeld zouden volgen en er een manier wordt uitgevonden om de regels te handhaven, is dat een doodvonnis voor kleinere dotcoms.

Sinds 1998 vindt er in OECD-verband overleg plaats over precies deze kwestie. De Europese Commissie vond het niet nodig de conclusies hiervan af te wachten. Dat is kortzichtig, omdat voor het vinden van een wél uitvoerbare oplossing internationale samenwerking essentieel is.

In haar poging de nieuwe economie in de oude economische structuur te vangen, geeft de Commissie er blijk van de nieuwe economische ontwikkelingen nog niet helemaal te bevatten. In de Verenigde Staten zijn politici dapper genoeg om dat ook toe te geven. Zij hebben een vijfjarig moratorium ingesteld voor internetbelastingen. Dotcoms hoeven zich in de VS niet met BTW-heffing bezig te houden. Dat is een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van deze belangrijke nieuwe tak van economie. Het is niet alleen verstandig, maar ook rechtvaardig Europese e-commercebedrijven eenzelfde voordeel te gunnen. Dan pas is er echt een gelijk speelveld, waarbij een dotcom op haar VS- of EU-thuismarkt evenveel BTW in rekening moet brengen: niets. Na afloop van het moratorium zal er beter zicht moeten zijn op de te bewandelen weg. Voor D66 is het echter nu al helder, dat we de nieuwe economie niet in de kiem moeten smoren door ons e-commerceklimaat minder aantrekkelijk te maken dan dat van onze belangrijkste concurrent.