/

Back to home page

Europe PvdA GroenLinks VVD D66 European Parliament

Euro-jonkies willen geen zakken vullen

   Tue 30/03/1999

Vóór de verkiezingen van 1999 schreven Michiel van Hulten (PvdA), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Lousewies van der Laan (D66) en Wytze Russchen (VVD) een artikel in Trouw, waarin zij zich voornamen als nieuwe generatie europarlementariërs te breken met het slechte imago van het Europees Parlement. Naar aanleiding hiervan hebben alle Nederlandse EPers nu eenzelfde gedragscode ondertekent.

Over ruim twee maanden gaat Nederland naar de stembus. Op 10 juni worden de 31 Nederlandse Europarlementariërs gekozen. De opkomst bij die verkiezingen, zo wordt gevreesd, zou wel eens lager kunnen uitpakken dan vijf jaar geleden, toen slechts 35,7 procent van de kiezers naar de stembus ging. Oproepen om niet te gaan stemmen zullen daar ongetwijfeld een bijdrage aan leveren. Nu is het moment om het tij te keren.

Wij zijn jonge kandidaten voor het Europees Parlement namens PvdA, VVD, D66 en GroenLinks. Wij verschillen vaak wezenlijk met elkaar van mening over de belangrijke politieke vraagstukken in Nederland en Europa. Wat voor sociaal beleid, milieubeleid en werkgelegenheidsbeleid hebben wij bijvoorbeeld nodig als aanvulling op het bestaande economische beleid?

Over twee zaken zijn wij het echter hartgrondig met elkaar eens. Ten eerste vinden wij dat veel maatschappelijke, economische en politieke kwesties alleen op Europees niveau effectief kunnen worden aangepakt. Handelsbeleid, consumentenbeleid, de bestrijding van criminaliteit, de aanleg van infrastructuur en de opvang van asielzoekers zijn daar voorbeelden van. Hoe dat moet gebeuren, en tot welke resultaten dat moet leiden, zijn vragen waarop onze respectievelijke verkiezingsprogramma's antwoord geven.

Ten tweede vinden wij dat het draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor Europees beleid, de laatste tijd flink aangetast, pas kan worden hersteld als de burger weer vertrouwen krijgt in de Europese politici.

Het aftreden van de voltallige Europese Commissie, op aandringen van het Europees Parlement, is een belangrijke stap. Ook in het Europees Parlement zijn reeds maatregelen genomen om in eigen huis orde op zaken te stellen. Het is belangrijk om hiermee door te gaan. Tot voor kort stond het EP te boek als pensioneringsoord voor nationale politici. Tegenwoordig worden Europarlementariers afgeschilderd als op zelfverrijking beluste zakkenvullers. Dit is een ongenuanceerd beeld. Toch heeft het EP de negatieve beeldvorming vooral aan zichzelf te danken. Lange tijd ontbrak het aan zelfreinigend vermogen. Sjoemelende Europarlementariers werden te laat op het matje geroepen. Veel EP-leden verscholen zich achter lakse regelingen en namen zelf geen verantwoordelijkheid. Gelukkig waren er ook EP-leden die wel streden voor veranderingen, en met succes.

Wij delen de frustratie van mensen die vinden dat de democratische controle op Europees niveau tekort schiet. Wij begrijpen de woede over de schijnbaar eindeloze reeks schandalen en incidenten. Maar wij leggen ons er niet bij neer. Een groot deel van de Nederlandse wetgeving - volgens sommige schattingen de helft - komt op basis van Europese besluitvorming tot stand. In de meeste gevallen - 70 procent - gaat het om wetten die mede door het Europees Parlement werden opgesteld. Op tal van beleidsterreinen zijn overheidstaken overgedragen van Den Haag naar Brussel. Zonder democratische controle op Europees niveau ontstaat een onoverbrugbare kloof tussen beleidsmakers en burgers.

Met de invoering van de euro breekt een nieuwe fase aan in de Europese integratie. Wij willen de voltooiing van de interne markt en de komst van de eenheidsmunt aangrijpen om een nieuwe impuls te geven aan de Europese democratie.

Onze ouders zijn opgegroeid in de na-oorlogse periode, toen Europese samenwerking een kwestie van overleven was. Een nieuw gewapend conflict tussen Duitsland en zijn buurlanden moest worden voorkomen. In die opzet is de Europese samenwerking meer dan geslaagd. Maar in democratisch opzicht staat Europa nog in de kinderschoenen. Het antwoord van cynici als socioloog Kees Schuyt en econoom Arjo Klamer is simpel: zij roepen op niet te gaan stemmen. Een generatie die er niet in is geslaagd de Europese democratie meer inhoud te geven (hebben ze het wel echt geprobeerd?), wil onze generatie beletten zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Wie de hoop op een democratisch Europa nu opgeeft, mist een historische kans. Bijna onmerkbaar raakt Europa verwoven met onze Nederlandse identiteit. Vooral voor jonge mensen is het wonen in een Europa zonder grenzen een vanzelfsprekendheid. We zijn geboren in een kleurrijke samenleving. We mochten als kind naar Frankrijk op vakantie, we gingen naar Duitsland op schoolreis, we studeerden met een Europese beurs een half jaar in Engeland (en werden daar verliefd op iemand uit Spanje), we interrailden door Oost Europa. We kijken MTV en Eurosport, we surfen op internet. De Champions League heeft de Eredivisie al lang voorbij gestreeft. Het Engels is voor bijna alle jongeren een tweede moedertaal. Een terugkeer naar het Europa van de natiestaten, met grenscontroles, protectionistische nationale regelgeving en diep verankerde vooroordelen, is voor ons geen optie.

Voor het eerst sinds 1979, toen de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement werden gehouden, hebben bijna alle Nederlandse partijen jonge kandidaten op verkiesbare plaatsen staan. In andere Europese landen gebeurt hetzelfde. Ongeduldige, enthousiaste Europeanen die willen meebeslissen over hun eigen toekomst en de toekomst van hun kinderen. Een generatiewissel is op handen.

Wij willen deze personele vernieuwing in Brussel en Straatsburg benutten om de manier van werken in het Europees Parlement ingrijpend te veranderen. Het Europees Parlement moet de Europese Commissie en de Europese Ministerraad beter controleren. Dan is wel noodzakelijk dat het Europees Parlement het volledige vertrouwen van de burger heeft. Samen met gelijkgezinde collega's uit andere landen zullen wij ons inspannen voor een hervorming van de werkwijze van het Europees Parlement. Onlangs is het EP het eens geworden over een uniforme en verdedigbare salaris- en onkostenregeling, die nu door de regeringen moet worden goedgekeurd.

Wij hopen dat deze regeling wordt aangenomen. Los daarvan, willen wij dat de berichten over Europa de komende jaren over het beleid gaan in plaats van over dit soort onzorgvuldigheden.

Wij maken daarom deze afspraak met de kiezer, en roepen alle andere kandidaten op zich hierbij aan te sluiten. Als Europarlementariër zullen wij:

Alleen een dagvergoeding aanvaarden voor de dagen die we daadwerkelijk besteden aan parlementaire activiteiten. Alleen werkelijk gemaakte reiskosten declareren. Geen gebruik maken van de pensioenregeling of van andere regelingen van het Europees Parlement die een aanvulling vormen op reeds bestaande nationale voorzieningen. Geen giften aanvaarden, in geld of in natura, met uitzondering van giften met een puur symbolische waarde. Onze nevenfuncties, betaald of onbetaald, vastleggen in een openbaar, via internet te raadplegen register. Onze medewerkers fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden bieden, die in overeenstemming zijn met de in Nederland geldende regels en normen.

Wij hopen dat deze gedragsregels de basis kunnen vormen voor een herstel van het vertrouwen van burgers in de Nederlandse vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Maar het is niet voldoende. Europarlementariërs zullen zich meer in het Nederlandse politieke debat moeten manifesteren. Politieke tegenstellingen moeten duidelijker tot uiting komen. Daardoor zullen ook de media meer aandacht schenken aan de politieke ontwikkelingen in Brussel en Straatsburg. Wij zullen de komende weken duidelijk maken dat Europese politiek net als nationale politiek tot keuzes dwingt. Op 10 juni kan de kiezer dan een oordeel vellen.

Kathalijne Buitenweg (28), GroenLinks Michiel van Hulten (30), PvdA Lousewies van der Laan (33), D66 Wytze Russchen (28), VVD