/

Back to home page

War, Peace and Development

Våbenembargo over for Israel

   Thu 18/04/2002

Rådet har indført våbenembargoer over for en række lande, herunder Afghanistan, Burma, Kina, Den Demokratiske Republik Congo, Liberia, Libyen, Sierra Leone, Sudan og for nylig Zimbabwe (18. februar 2002).

EU's adfærdskodeks for våbeneksport blev vedtaget den 8. juni 1998 med det formål at "fastsætte høje fælles standarder" for våbeneksport. Kriterierne inkluderer respekt for menneskerettighederne i det endelige bestemmelsesland. Medlemsstaterne vil i særdeleshed "ikke udstede en eksporttilladelse, hvis der er en klar risiko for, at den påtænkte eksport kunne blive anvendt til national undertrykkelse", herunder bl.a., "… summariske eller vilkårlige henrettelser …" (kriterium 2b). Andre kriterier går på, hvorvidt der eksisterer spændinger eller væbnede konflikter, og om der foreligger en klar risiko for, at de pågældende våben vil blive anvendt til "at forsvare et territorialt krav med magt" (kriterium 4) samt overholdelse af internationale forpligtelser, herunder humanitær folkeret (kriterium 6).

I konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Barcelona gentog EU sin fordømmelse af Israel ved at erklære, at Israel "straks må trække sine militære styrker tilbage fra områder, der er underlagt Den Palæstinensiske Myndigheds kontrol, bringe de udenretslige henrettelser til ophør, ophæve blokader og restriktioner, standse bosættelserne og respektere folkeretten".

Agter Rådet på baggrund af ovenstående at indføre en våbenembargo over for Israel?

Anser Rådet i benægtende fald dette for at være i overensstemmelse med intensionerne i EU's adfærdskodeks og i Traktatens afsnit V?

Vil Rådet anmode Kommissionen om at foretage en vurdering af, hvorvidt EU fører en konsekvent politik med hensyn til våbenembargoer (i henhold til artikel 14, stk. 4, i Traktaten om Den Europæiske Union)?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-1091+0+DOC+XML+V0//DA