/

Back to home page

War, Peace and Development

Vapenembargo mot Israel

   Thu 18/04/2002

Rådet har infört vapenembargo mot ett antal länder, inklusive Afghanistan, Burma, Kina, Republiken Kongo, Liberia, Libyen, Sierra Leone, Sudan och, nu senast, Zimbabwe (den 18 februari 2002).

EU:s uppförandekodex när det gäller vapenexport antogs den 8 juni 1998 i syfte att införa strikta gemensamma regler för vapenexporten. Bland kriterierna ingick respekten för de mänskliga rättigheterna i slutmottagarlandet. Medlemsländerna skall framför allt inte utfärda exportlicenser om det finns en uppenbar risk för att den avsedda exporten kan användas för internt förtryck inklusive, bland annat, summariska och godtyckliga avrättningar (kriterium 2 b). Bland övriga kriterier återfinns förekomsten av väpnade konflikter, och om det finns en klar risk för att vapnen kan komma att användas för att med vapenmakt gör anspråk på ett visst territorium (kriterium 4) och uppfyllandet av internationella åtaganden, inklusive humanitära lagar (kriterium 6).

 

I sina slutsatser från Europeiska rådet i Barcelona upprepade EU sitt fördömande av Israel genom att kräva att Israel omedelbart måste dra tillbaka sina militära styrkor från områden som lyder under den palestinska myndigheten, upphöra med det godtyckliga dödandet, häva avstängningar och restriktioner, frysa bosättningarna och respektera internationell lag.

 

Mot bakgrund av ovanstående, tänker rådet införa ett vapenembargo mot Israel?

 

Om inte, anser rådet att detta stämmer överens med andan i EU:s uppförandekodex och Avsnitt V i fördraget?

 

Kommer rådet att uppmana kommissionen (i enlighet med artikel 14.4 i FEU) att granska rådets policy när det gäller vapenembargo?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-1091+0+DOC+XML+V0//SV
Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Design [Development, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): vapenembargo_mot_israel
Additional Params: page = 1
tagname = war_peace_and_development
Caching Stats: hits: 0, culls: 0, misses: 4
Execution Time: 187ms (action ~172ms, view ~47ms)