/

Back to home page

D66 ALDE/ELDR European Parliament Climate

EU-støtte til bevarelse af den biologiske mangfoldighed

   Thu 30/01/2003

Den teknologiske udvikling såsom udvælgelse og genetisk modificering har ført til højproduktive landbrugsafgrøder, som anvendes over alt i verden i stadig større omfang. Resultatet er, at mangfoldigheden inden for landbruget (og landbrugskulturen) daler, idet oprindelige lokale planter forsvinder. Dette er dog samtidig en trussel for, at den genetiske information om disse "oprindelige" sorter også risikerer at gå tabt.

Det vil imidlertid være til fordel for fremtidige generationer, at der fortsat findes den størst mulige mangfoldighed af planter, da deres genetiske information udgør en vigtig kilde for frembringelsen af nye sorter. Klimaændringer og ændrede økonomiske, sociale og økologiske omstændigheder vil også fremover kræve nye sorter med nye egenskaber. Det er dermed i bogstaveligste forstand livsvigtigt, at gamle kulturplanter fortsat findes.

En organisation som Oerakker-fonden i den nordligere del af Nederlandene indsamler frø fra så mange kulturplanter som muligt. En række sorter kan opbevares i dybfrossen tilstand på landbrugsuniversitetet i Wageningen, medens andre sorter skal sås og høstes hvert år. Oerakker-fonden har hidtil taget sig af dette, men det kan den af økonomiske årsager og på grund af arbejdskraften (bestående af frivillige) ikke længere blive ved med.

 

 

  • Deler Kommissionen den opfattelse, at bevarelsen af den genetiske information i gamle kulturplanter er af stor betydning for fremtidige generationer?
  • Er Kommissionen enig i, at der her er tale om en så stor samfundsmæssig betydning, at det nødvendiggør en indsats, hvor kontinuiteten er sikret?
  • Hvilke muligheder findes der på europæisk plan for at støtte den slags projekter, hvad enten det måtte være økonomisk, organisatorisk, gennem udveksling med lignende projekter andre steder i Europa eller på anden måde?

 

 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2003-0175+0+DOC+XML+V0//DA