/

Back to home page

War, Peace and Development Europe D66 European Parliament

Kosovaren moeten centraal staan, niet de lidstaten

   Thu 02/09/1999

Er zijn voldoende middelen beschikbaar. Toch verloopt de wederopbouw van Kosovo niet soepel. Daarom pleit D66 in het Europees Parlement voor een meer ambitieuze aanpak van de problemen en vooral voor meer aandacht voor de Kosovaren zélf.

Het drama dat zich het afgelopen jaar in Kosovo heeft afgespeeld is een van de zwartste bladzijden uit de recente geschiedenis van Europa. Terwijl de meeste Nederlanders nog maar slecht konden bevatten dat er aan het eind van de 20ste eeuw nog een oorlog op ons continent woedde, werden duizenden mensen uit hun land verdreven, werden er mensen vermoord en raakte de Balkan opnieuw ontwricht. Nu de Servische militairen het land hebben verlaten en de bombardementen zijn gestopt is de ellende nog lang niet voorbij. Om het normale leven in Kosovo weer op gang te brengen en de situatie in de Balkan te stabiliseren, is nog een grote inspanning vereist. De Europese Unie – de grootste economie ter wereld en de naaste buurman van de Balkan – moet zich verantwoordelijk tonen. Het is in dit licht beschamend te zien dat nationale belangen en bureaucratische vertraging een effectieve hulp in de weg staan.

Europa trekt per jaar 500 miljoen euro uit (ongeveer fl.1.2 miljard) voor de wederopbouw van Kosovo. Om te zorgen dat er huizen worden gebouwd, de watertoevoer wordt hersteld en de elektriciteit weer overal op gang wordt gebracht, zal een zogenaamde reconstruction agency in het leven worden geroepen. De eerste medewerkers van dit Agentschap zijn al in Pristina aan de slag, zodat het Agentschap meteen kan starten als het is goedgekeurd. Tot ieders verbazing hebben de Europese regeringsleiders besloten om het Agentschap niet in Pristina te vestigen, maar ruim 300 kilometer verderop, in Thessaloniki (Griekenland). De Grieken willen dit graag, omdat een dergelijke instelling economische activiteit en dus geld en werkgelegenheid met zich meebrengt. Griekenland dreigde dwars te liggen als ze het Agentschap niet zouden krijgen. Uit angst dat hiermee alle hulp zou vertragen hebben de andere landen toen maar ingestemd. Dit deugt natuurlijk niet: het gaat niet om de wederopbouw van Griekenland, maar om Kosovo. Terwijl alle steun hard nodig hebben, wordt er tijd en geld verspild door de vestiging in Thessaloniki. Alle overige instellingen die zich met de wederopbouw bezig houden, inclusief de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, zijn wél in Pristina gevestigd. Kostbare en milieuvervuilende reizen zijn het gevolg als het agentschap ergens anders ligt dan het gebied dat door dat agentschap moet worden opgebouwd. Ook de Europese Rekenkamer heeft de vestiging van de instelling in Griekenland scherp veroordeeld. Ze vrezen naast extra kosten ook extra bureaucratie. De Europese Commissie heeft zelfs gedreigd het voorstel in te trekken. De laatste mogelijkheid om de situatie terug te draaien ligt nu bij het Europees Parlement (EP). Het EP kan dreigen de vorming van de instelling te blokkeren of om het geld in te houden. Helaas heeft het parlement geen andere machtsmiddelen. De inzet van dit paardenmiddel moet natuurlijk worden voorkomen, omdat elke vertraging ten koste gaat van de mensen in Kosovo. Maar als de regeringen dit niet inzien zie ik weinig andere mogelijkheden.

Erger nog, is dat de aanpak die de Europese Commissie voorstelt te weinig ambitieus is. Zo wil de Commissie nog geen einddatum voor het project vastleggen, maar geeft zij een indicatie aan van 5 jaren. Mensen hebben nú huizen, water en elektriciteit nodig, niet over vijf jaar. Het gevaar van het ontbreken van een tijdslimiet is dat instellingen een neiging hebben zichzelf in stand te willen houden. Een afbakening van het mandaat tot tweeeneenhalf jaar geeft duidelijk de taakstelling van de instelling aan. De laisez-faire houding van de Commissie past niet bij de urgente noden in het gebied.

Totnogtoe hebben de Europese regeringen geen rol gezien voor de Kosovaren zelf. Dat is D66 een doorn in het oog. De Kosovaren hebben al zeker tien jaar hun eigen parallelle economie en zijn zeer gemotiveerd om hun land weer op te bouwen. De grootse fout die we kunnen maken, is om de ervaring van de Kosovaren te verspillen. Zij zijn als geen ander betrokken bij de opbouw van hun land; zij zullen er tenslotte moeten wonen. Het is bijzonder arrogant om te denken dat de westerse adviseurs het allemaal wel beter zullen weten dan de Kosovaren zelf. Maar als arrogantie het motief is, dan is dan in ieder geval nog beter dan dat de lidstaten hopen hun eigen consultants financieel te bevoordelen met de reconstructie van Kosovo.

De situatie in Kosovo is een humanitaire ramp van een enorme proportie. De beslissingen met betrekking tot de wederopbouw mogen niet worden genomen op basis van secundaire argumenten. Naar aanleiding van de TV-actie van de gezamenlijke omroepen gaven de Nederlandse burgers ruim 41 miljoen gulden te geven voor de Kosovaren. Het is nu de beurt aan de regeringen van Europa om zich van hun beste kant te laten zien en slechts te doen wat het beste is voor Kosovo.